Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland besloten om subsidie te verstrekken voor energiebesparende maatregelen in de bestaande woningbouw.

Bewoners-eigenaren kunnen de subsidie aanvragen bij hun eigen gemeente, mits deze mee doet aan de provinciale regeling. De regeling is bedoeld om de vloer, muren of het dak te isoleren. Voor ondernemers in de glastuinbouw komt er subsidie voor onderzoek naar mogelijkheden voor gebruik van geothermie of aardwarmte en investeringen in diffuus glas.

Dit jaar is voor de gemeentelijke subsidieregeling 1,4 miljoen euro beschikbaar. De gemeenten reageerden positief op de nieuwe regeling. De regeling is gericht op eigenaar-bewoners van woningen gebouwd voor 1980 met een maximale WOZ waarde van 350.000 euro. Per woning mag maximaal 500 euro gegeven worden. De regeling wordt betaald uit het Klimaatprogramma.

Winst

Met energiebesparing is nog steeds veel winst te behalen. Zowel voor het milieu (minder Co2) als voor de bewoner. Die ziet zijn energierekening dalen. De investeringen die de bewoner zelf moet doen, zijn snel terug te verdienen. De energierekening zal een steeds groter deel van de woonlasten uit gaan maken. Het is belangrijk dat bewoners hier snel in gaan investeren. Het duwtje in de rug van de overheid blijkt bewoners over de streep te halen, zo bleek uit eerdere proefprojecten.

Ook volgend jaar geld?

Investeren in energiebesparing zal ook de komende jaren hard nodig zijn. Diverse partijen hebben daarom aangedrongen op jarenlange zekerheid over een overheidsstimuleringsregeling. De provincie stelt nu geld beschikbaar voor 2010. In november beslissen Provinciale Staten of er meer geld komt voor 2011. In de begroting 2011 is hiervoor een voorstel over opgenomen voor 3 miljoen euro.

Similar Posts
Latest Posts from VVE duurzaam.nl