zonne-energie voor de vve

Zonnepanelen zijn de bekendste middelen om zelf zonne-energie mee op te wekken. De panelen produceren gelijkstroom die met een omvormer wordt omgezet in wisselstroom die direkt geleverd kan worden aan het net.

Wanneer er daglicht valt op de zonnepanelen zijn ze al in staat stroom te leveren, de opbrengst wordt verhoogd naar mate van de intensiteit van het zonlicht en de hoek waarmee zonlicht direkt op de panelen valt. Daarbij is de hoek ten opzichte van de zon van belang (kunnen de panelen op het Zuiden gericht staan) en kunnen ze in de juiste hellingshoek worden opgesteld.

Een andere toepassing voor het ‘oogsten’ van zonne-energie zijn zonneboilers, die zonnewarmte omzetten in stroom of direkt hun warmte overdragen aan de watervoorziening.

VVE-zonnepanelen

Voor de VVE kan de exploitatie van zonnepanelen bijzonder interessant zijn. De opgewekte stroom kan ingezet worden voor verlagen van de stroomrekening voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals binnenverlichting en buitenverlichting, liftinstallaties of eventueel verwarming van gemeenschappelijke ruimtes.

Zonnepanelen individuele VVE-leden

Naast het zelf aanschaffen door de VVE, kan de VVE individuele leden toestemming geven zonnepanelen op het dak van het pand te plaatsen. In dat geval kan een zonnestroomverdeler de stroom geleiden naar de deelnemers. Dit wordt een aanzienlijk complexer geheel waarbij diverse zaken goed afgesproken en vastgelegd moeten worden. De VVE heeft hier niet direkt belang bij, behalve het willen meewerken aan de duurzame wensen van de betreffende individuele leden.

Daglicht-toepassingen

Je zou het gebruik van daglicht-toepassingen ook onder zonne-energie kunnen scharen. Denk dan aan bijvoorbeeld verlichting van ruimtes waar weinig of geen daglicht inkomt, maar waar je met ‘solartubes’ toch daglicht binnenbrengt. Je gebruikt dan natuurlijk zonlicht, en hebt minder of geen kunstlicht nodig en zo bespaar je dus energie. Meer hierover onder Verlichting.

In alle geval gaat het om de duurzame-energie die de zon levert, in warmte of (uv-)licht. Als je als VVE hiervan gebruik maakt, gebruik je een duurzame energiebron en ben je in die zin zeker duurzaam bezig. En hoe hoger het rendement van de installatie, hoe duurzamer het wordt.  Zonne-energie kan tegenwoordig zeker ook financieel rendabel zijn voor VVE’s, die gemiddeld immers een langere financieringshorizon hebben dan particulieren. Ten opzichte van particuliere huizenbezitters is het investeren in een zonne-energie-installatie voor VVE’en beter haalbaar vanwege mogelijke schaalgrootte en goede terugverdientijd.

Wat kan een VVE er mee

Een VVE kan zonne-energie opwekken ten behoeve van de gemeenschappelijke energiebehoefte. Maar het is ook mogelijk dat zonne-energie naar individuele huishoudens geleid wordt.

Een heel andere constructie is dan nog weer dat de VVE individuele leden toestaat zonnepanelen of een zonneboiler te plaatsen voor eigen gebruik.

Stel dat een VVE-lid een zonneboiler op het dak wil plaatsen, moet je dit als bestuur dan toestaan? Uiteraard is dit iets om, afhankelijk van de reglementen, in stemming te brengen in een ledenvergadering. Hierbij kan de vergadering verschillende argumenten voorgelegd worden:

 • Moet het lid bij vertrek uit de vereniging het pand weer in oorspronkelijke staat terug brengen
 • Zijn de risico’s die gemoeid zijn met de installatie goed verzekerd? In principe betekent dit: Is de installateur goed verzekerd? (Verzoek om overlegging van bewijzen.)
 • Is de architect niet tegen eventuele aantasting van het aangezicht van het gebouw?
 • Voeren de individuele leden tenminste tot op zekere hoogte een eigen energiehuishouding? Zoniet: maak precieze afspraken over de teruglevering en afrekening daarvan.

Als het gaat om gezamenlijk ruimten, dan moet het bestuur over min of meer dezelfde punten verantwoording kunnen afleggen aan de leden, dus:

 • Moet op enig moment het pand weer in oorspronkelijke staat teruggebracht worden? Wat is de duur van het hebben van de installatie?
 • Zijn de risico’s die gemoeid zijn met de installatie goed verzekerd? In principe betekent dit: Is de installateur goed verzekerd? (Verzoek om overlegging van bewijzen.)
 • Is de architect niet tegen eventuele aantasting van het aangezicht van het gebouw?
 • Maak precieze afspraken over de teruglevering en afrekening daarvan en de verrekening van hetgeen aan uitgaven en inkomsten voortkomt uit de installatie.

Als er in deze lijn goede afspraken worden gemaakt kan de VVE na een startinvestering een flinke verlaging van de energierekening tegemoet zien. Vooraf moet een realistische investeringsbegroting en terugverdienprognose gemaakt worden, die de basis is van de afweging. Let op: indien het milieubelang voorop mag staan is de financiële argumentatie weliswaar secundair, maar ook dan is het raadzaam vooraf een en ander ook financieel goed te bekijken, zodat er een positief plan kan komen.

Voor iedere VVE? Aantal leden, soort huizen

Uiteraard zijn VVE’en met een groot gezamenlijk dakoppervlak in het voordeel, maar om alle gemeenschappelijk benodigde energie op te wekken is toch een flink dakoppervlak nodig. Voor gestapelde bouw geldt de stelregel dat bij meer dan 4 lagen onder één dak het dak niet zal kunnen voorzien in de volledige stroombehoefte. (Denk dan bijvoorbeeld aan duurzame energie aanvulling dmv een warmtepomp met wko.)

Het type dak is ook van belang: kunnen er zonder moeite meerdere installaties geschakeld worden opgesteld, wat is de hellingshoek van het dak (plat dak geeft mogelijkheid voor ideale hellingshoek en richten op de zon), en is het voor Nederland gericht op de zon (zuiden).

Ook van belang is welke investering de VVE kan doen: welke kwaliteit panelen, boilers en leidingen en omzetinstallatie.

Maar al met al is ook voor een kleine VVE zeker een rendabele en duurzame investering mogelijk.

Let ook nog hier op: is het nog mogelijk te investeren  in energiebesparing, door isolatie en andere slimme oplossingen, dan is de volgorde: eerst besparen, dan investeren in duurzame energiebronnen. Als je bespaart hebt is er minder energie nodig en dat verhoogt direkt het rendement van de investering op je duurzame zonne-energie installatie.

Voordelen / Nadelen

plus Zonne-energie is duurzame energie. Je draagt als VVE bij aan een beter milieu.

De VVE hoeft minder energie in te kopen, de stroomrekening gaat omlaag. De besparing kan ten goede komen aan andere uitgaven of  aan verlaging van de maandelijkse VVE-bijdrage.

Voorbeeld

In de grote stad Stederdam staan drie huizen uit de jaren ‘20 in een straat met grote bomen aan voor en achterkant.
De de drie eigenaren hebben gezamenlijk een VVE en overwegen investeringen in zonne-energie. Na enig beraad en overleg besluiten ze echter eerst de zolders te isoleren. Dit levert direkt meer comfort op de zolders en de eronder gelegen verdiepingen, en bovendien een verlaging van de energierekening.
Het volgende jaar wordt opnieuw gekeken naar mogelijkheden van zonne-energie. De huizen hebben schuine daken en zijn gericht op het noord-oosten en het zuid-westen. De bomen aan de straatzijde zijn grote oude platanen en ontnemen in de zomermaanden een deel van het direkte zonlicht. Dat is wel een factor om mee te nemen. Een professionele energieadviseur wordt ingehuurd om een eenvoudig plan te maken met de mogelijkheden.

Stappenplan

 1. Zorg voor draagvlak en neem alle leden mee in het verhaal: vraag in de vergadering of er belangstelling is om de mogelijkheden te onderzoeken en stel met enkele leden een onderzoekswerkgroepje op (of commissie, of hoe je het wilt noemen). Belangrijk: bepaal ook meteen wanneer de werkgroep gaat rapporteren:  zodra het onderzoek  is afgerond? over hoeveel weken is dat? Of bij de volgende vergadering? Bepaal dit even, zodat het niet verwatert.
 2. Werkgroep bekijk jullie huidige energierekening, wat is het jaarlijkse gebruik? Bepaal hoeveel vrij plat dakoppervlak je hebt, of hoeveel hoe schuin en wat daarvan de oriëntatie op de zon is.
 3. Vraag bij verschillende leveranciers een gedegen plan met een legplan voor de panelen en een offerte voor aanschaf, opbrengsten, terugverdientijd, mogelijke (lokale) subsidies, eventuele uitbreiding (opstal)verzekering.
 4. Aan de leden moet een voorstel tot installatie van zonnepanelen voorgelegd worden (door bestuur, beheerder of individuele leden of de onderzoekswerkgroep).
  Wat wordt er precies geïnstalleerd? Hoe wordt het onderhoud geregeld? En hoe ziet de financiering er uit, van installatie en langdurig onderhoud?
  Bij de financiering bijvoorbeeld: eenmalige aanschaf vanuit de reserves mogelijk? Op welke termijn wordt dan de investering terugverdiend door een lagere energierekening?
 5. Het besluit tot installatie moet door de Algemene Ledenvergadering bekrachtigd worden.
 6. Opdracht verlenen aan de leverancier

Heb je als VVE-lid of VVE-bestuurder een vraag over dit onderwerp?
Stuur je vraag dan naar info@vveduurzaam.nl en wij gaan op zoek naar het antwoord.